ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมต้องตรวจ 3 ครั้งต่อปี  (อ่าน 4442 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ นายปรีชา มงคลสาคร

 • 1st Floor
 • *
 • กระทู้: 9
 • เพศ: ชาย
ทำไมต้องตรวจ 3 ครั้งต่อปี
« เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 02:10:07 AM »
เท่าที่เคยรู้มา การเข้าตรวจสอบของผู้ตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
แต่ไม่รู้ว่ามีกำหนดไว้ในกฏหมายหรือไม่ หรือเป็นความเหมาะสมที่ควรทำตามนั้น

ออฟไลน์ Kai

 • 3rd Floor
 • ***
 • กระทู้: 218
 • เพศ: ชาย
 • วสท. รุ่น 1
Re: ทำไมต้องตรวจ 3 ครั้งต่อปี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 25, 2007, 10:41:59 PM »
ในความเห็นของผม ในส่วนนี้จะว่าไปว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดก็ไม่ใช่ซะทีเดียวครับ

ในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๔
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

ข้อ ๑๓ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) การตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายละเอียด
การตรวจสอบตามข้อ ๑๗ ให้กระทําทุกระยะห้าปี
(๒) การตรวจสอบประจําปี เป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามแผน
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ประกอบของอาคารประจําปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทําขึ้นตามข้อ ๑๔ (๒)
ให้กระทําในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่เป็นประจําทุกปี

ข้อ ๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๗ ในการตรวจสอบใหญ่ทุกครั้ง ผู้ตรวจสอบต้องจัดให้มี
(๑) แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งคู่มือ
ปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อเป็นแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกข้อมูล
การตรวจบํารุงรักษาอาคาร
(๒) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจําปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบ
ตามแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ประกอบของอาคาร
ประจําปี

ข้อ ๑๗ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารอย่างน้อยต้องทําการตรวจสอบ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้
(ก) การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
(ข) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
(ค) การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
(ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
(จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร
(ฉ) การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
(ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
(๒) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
(ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
(๑) ระบบลิฟต์
(๒) ระบบบันไดเลื่อน
(๓) ระบบไฟฟ้า
(๔) ระบบปรับอากาศ
(ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(๑) ระบบประปา
(๒) ระบบระบายน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
(๓) ระบบระบายน้ําฝน
(๔) ระบบจัดการมูลฝอย
(๕) ระบบระบายอากาศ
(๖) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
(ค) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๑) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
(๒) เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
(๓) ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
(๔) ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน
(๕) ระบบลิฟต์ดับเพลิง
(๖) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(๗) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
(๘) ระบบการจ่ายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ําดับเพลิง
(๙) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(๑๐) ระบบป้องกันฟ้าผ่า
(๓) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
(ก) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
(ข) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
(ค) สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
(๔) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
(ก) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
(ข) แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
(ค) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
(ง) แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร
ข้อ ๑๘ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามข้อ ๑๗ ให้ผู้ตรวจสอบ
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์ตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารนั้น หรือ
(๒) มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก


ซึ่งในกฎหมายได้ระบุให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาถึงหลักเกณฑ์หรือมาตราฐานด้วยครับ ในความเห็นของผมอย่างน้อยควรทำตามคู่มือการตรวจสอบที่กรมโยธาฯจัดทำให้เพื่อเป็ฯแนวทาง เข้าใจว่าเวลาไปอบรมผู้ตรวจสอบอาคารก็จะได้รับเอกสารในส่วนนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 25, 2007, 10:48:27 PM โดย Kai »

ออฟไลน์ Thamnu

 • 1st Floor
 • *
 • กระทู้: 9
Re: ทำไมต้องตรวจ 3 ครั้งต่อปี
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 08:46:28 AM »
เป็น Guidance ครับ ถ้าทำตามก็ปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง ถ้าไม่ทำตาม ก็อาจได้ใช้ประกันครับ